0700 900 90

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящето известие, ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 на ЕП, Закона за защита на личните данни и другите относими към дейността нормативни актове, иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за принципите и предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване.

ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. “Преспа” No. 11, вписано в търговския регистър воден към Агенция по вписванията с ЕИК 204530521, като администратор на лични данни, задължен да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни, определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни, с координати за връзка, посочени по-долу Съгласно законодателсвото по защита на личните данни, получената от субекта информация се:

 • Обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Събира за конкретни легитимни цели;
 • Поддържа точна и в актуален вид;
 • Съхранява в срок не по-дълъг от необходимото, за целите на нейната обработка;
 • Съхранява сигурно, използвайки подходящи технически и организационни мерки;
 • Споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателсво;

ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Целите за обработка на лични данни са:

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;
 • За изпълнение на нормативни задължения;
 • След получено информирано съгласие;
 • С оглед законен интерес на ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД;
 • Обработка на анонимизирани данни;

ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД обработва данни, минимално необходими за идентификация на субекта на лични данни (име, адрес, телефон, e-mail) в зависимост от целите, за които се обработват. Същите са необходими за изпълнение на договорните отношения и законовите изисквания или са предоставени доброволно по желание на субекта на лични данни.

За обработването на лични данни ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или разпространение на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода необходим за изпълнение на целите, за които са предостaвени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца), по закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите относно давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация в съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които не съществува вече легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават.

ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД предоставя лични данни на трети лица единствено и само при условията на Закона за защита на личните данни, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Преди да предостави лични данни на трети лица ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД изисква от тях да докажат, че са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни в съответствие със закона. Лични данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД (пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер, хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица, предоставящи услуги, по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/ или електронен носител, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, състоянието им и целите на тяхната обработка, техният източник, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите, когато това е невъзможно. Правата на физическото лице се предявяват с писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни до ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД на  адреса за връзка посочен най-долу на настоящето известие или по електронен път, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Заявлението се изготвя в съответствие с чл. 30 от ЗЗЛД и се разглежда при условията и в сроковете (14 дни от подаване на Заявление) определени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването възоснова на съгласие, преди да бъде оттеглено. Субектът на лични данни има право  подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни.

При унищожаване, загубване или в случай, че личните данни са негодни за употреба , ние уведомяваме своите клиенти в рамките на 24 часа от установяването на обстоятелството. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

Лице за контакт във връзка със защита на личните данни:

Десислава Емилова Хромченко

гр. Варна; к.к. “Св. Св. Константин и Елена”; ул. “Първа” No. 22, Бизнес център; ет. 5

тел. 0895566077;

e-mail: hr@lechef.bg

При промени в законодателството по защита на данните, ние ще Ви уведомим своевременно.