0700 900 90

Общи условия

 

     Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Франчайз Льо Шеф” ЕООД и потребителите, възникващи при ползване на предоставяните услуги посредством уебсайт за поръчки LECHEF.BG.

     С оглед спецификата на предоставяне на услугите, при тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

 • „Франчайз Льо Шеф” ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 204530521, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул.”Преспа” №11, адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. „Преспа” № 11, тел.: 0700 900 90, e-mail: info@lechef.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт LECHEF.BG, наричано по-долу за краткост LE CHEF.
 • LECHEF.BG е уебсайт, който предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупуване и доставка на храна до посочен от него адрес или вземане на място от някой от обектите от партньорската ни мрежа. 
 • „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. 
 • „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 • „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
 • „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните чрез уебсайта LECHEF.BG услуги и ресурси.
 • „Потребителски профил” е обособена част в LECHEF.BG, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от LECHEF.BG, достъпът до която се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителския профил дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 • „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в LECHEF.BG.
 • „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
 • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
 • „Случайно събитие” е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което не е съществувало към момента на сключването на договора и прави изпълнението му обективно невъзможно. 


1.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. LE CHEF предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези общи условия услуги в режим on-line, при стриктно спазване от страна на последния на посочените по долу изисквания.

1.2. В уебсайта LECHEF.BG, част от услугите се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, без да е необходима предварителна регистрация. Такива услуги са : новини, забавни публикации, информационни ресурси или друго предоставено съдържание от LECHEF.BG

1.3. Използването на част от услугите на уебсайта LECHEF.BG, свързани с поръчка и доставка на храна до дома или вземане на място от някой от обектите от партньорската ни мрежа, се осъществява само след предварителна регистрация чрез създаване на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителско име и парола и има териториален обхват, както е посочено в уебсайта LECHEF.BG.

1.4. Описаните общи условия се прилагат в отношенията с всички ПОТРЕБИТЕЛИ - извършили или не регистрация, като правата на нерегистриралите се са ограничени до ползване на услугите по т.1.2. на настоящите Общи условия, на уебсайта LECHEF.BG.

 

 1. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Текстът на настоящите общи условия е достъпен на интернет страницата на LECHEF.BG по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Общите условия е разположена на всяка страница от уебсайта LECHEF.BG. С всяко ползване на услугите и ресурси на уебсайта LECHEF.BG, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

2.2. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето ”Съгласен съм с Общите условия на LECHEF.BG“ и натискане на виртуалния бутон ”Регистрация”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

 1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. С оглед периодичното допълване и модификация на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни промени в законодателството, икономическата среда и други причини, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от LE CHEF.

3.2. При извършване на промени в Общите условия, LE CHEF ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуването им на уебсайта LECHEF.BG преди същите да влязат в сила.

3.4. LE CHEF си запазва правото да нанася и публикува промени от всякакъв характер върху уебсайта LECHEF.BG, без наличието на предизвестие и предварително оповестяване.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. За да може да използва услугите посочени по т. 1.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация в интернет страницата на LECHEF.BG.

4.2. При регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и парола, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите посочени в т. 1.3.

4.2. LECHEF.BG не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица - лични права, права на търговско наименование (фирма), запазена марка или други права на интелектуална собственост, като изброяването е примерно и не е изчерпателно.

4.3. При регистрирането си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на LECHEF.BG данни, както и да ги актуализира незабавно след всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя при регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

4.4. LE CHEF има право да откаже регистрацията, при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни.

4.5. В случай, че при регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не отрази впоследствие настъпили промени в данните, LE CHEF има право да прекрати или да спре незабавно и без предизвестие предоставяните услуги към некоректния ПОТРЕБИТЕЛ.

4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не споделя информация, която засяга неговата парола, таен въпрос/отговор и да уведомява незабавно LECHEF.BG при неправомерен достъп, при основателно съмнение за такъв, както и да полага всички грижи и предприема необходимото за опазване на паролата си.

4.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

4.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има само един активен потребителски профил. Регистрацията под измислено име или под чуждо име/самоличност е забранена.

4.9. LECHEF.BG може да откаже регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни.

4.10. При ползване услугите на LECHEF.BG не се допуска няколко ПОТРЕБИТЕЛЯ да споделят един Профил между си, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1 Договорът между страните се сключва на български език, поражда действие от момента на постигане на съгласие, по начина, посочен в настоящите Общи условия и има действие в зависимост от наличието на регистрация:

5.1.1. за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 1.2. от настоящите Общи условия; 

5.1.2. за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 

5.2. Начини за плащане:

5.2.1. При онлайн поръчката на доставка на храна, плащанията се извършват:

5.2.1.1. на адреса на доставяне при получаване на доставката;

5.2.1.2. чрез виртуален ПОС терминал, за ПОТРЕБИТЕЛ, притежаващ банкова карта, носеща някои от търговските марки - БОРИКА, VISA и MasterCard.

5.3. В случай на основателна рекламация от Ваша страна Ви предлагаме следните възможности за разрешаване на установения проблем в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема: да Ви заменим с нов, сгрешения продукт, по-възможно най-бързия начин в рамките на същия ден или да Ви предоставим ваучер, от който ще можете да се възползвате при следваща Ваша поръчка, който ще се равнява на стойността на сгрешения продукт. 

 • Ваучерът не може да бъде комбиниран с друг вид отстъпка.
 • Ваучерът се използва за плащане на цялата поръчка или част от нея.
 • Ваучерът се ползва еднократно, като не може да се ползва за плащане на две или повече поръчки.
 • Ваучерът се предоставя за период от един месец ( 30 календарни дни) след получаването му.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните услуги от LE CHEF :

6.1.1. да не зарежда, разполага на сървър на LE CHEF и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави; 

6.1.2. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

6.1.3. да уведомява незабавно LE CHEF за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

6.1.4. да не се представя за друго лице;

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните услуги от страна на LE CHEF, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или прекрати регистрацията си на LECHEF.BG, съответно преустанови използването на Услугите, посочени в т. 1.2 по-горе. След прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – след преустановяване ползването на услугите по т. 1.2., договорът между страните се счита за прекратен. След прекратяването LE CHEF може да спре достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и да премахне цялото разположено от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание от сървърите си в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Преустановяване предоставянето на определени услуги не води автоматично до прекратяване на договора. 

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите на LECHEF.BG, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или е получено изричното съгласие на съответните лица, притежаващи правата. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТняма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, без значение кой е носителят на съответните права.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети LE CHEF и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, наложени имуществени санкции, заплатени възнаграждения за адвокатски услуги и всички други извършени от LE CHEF разходи, по повод на предявени искове от трети лица и съответно платени обезщетения в следствие на неспазване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията, описани в т.6.3., в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия. 
6.5. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети LE CHEF за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия. 
6.6. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от него на LE CHEF и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите, предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност.

6.7. Задълженията на лицата във връзка с отговорността при неспазване на настоящите Общи условия или нормативната уредба продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА LE CHEF

7.1. LE CHEF се задължава:

7.1.1. да полага дължимата грижа за предоставянето на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално използване на услугите, осъществявани чрез LECHEF.BG .

7.1.2. да изпълнява сроковете за доставка в рамките на посочените такива в сайта, с изключение на случаите, в които има поръчки за по – висока стойност. Тази стойност се определя от диспечера и се влияе от натовареността и наличието на форсмажорни обстоятелства, в това число и неблагоприятни метеорологични условия. LE CHEF се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ при възможност, за удължаване на срока за доставката.

7.1.3. и гарантира вкусовите характеристики и хранителните качества на доставените продукти по направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от часа на поръчката. С оглед на това, LE CHEF препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на този срок, след който LE CHEF не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

7.2. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите.

7.3. Рекламация трябва да е заявена в рамките на 60 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за подадено чрез обаждане по телефона на националния център за приемане на поръчки с номер 0700 900 90 или писмено, чрез изпращане на email на info@lechef.bg. Ако вашето уведомление за рекламация е направено след този срок, LE CHEF не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации. Разговорите към телефон 0700 900 90 се таксуват на цената на един градски разговор , цената за който се определя от индивидуалния тарифен план за всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.

7.4. Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни в количество, не по-малко от две трети от доставеното.

7.5. LE CHEF има право:

7.5.1. в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство да предоставя на компетентните държавни органи съхраняваните информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на LECHEF.BG в случаите, когато това е свързано със защита правата и законните интереси на LE CHEF или на трети лица, тяхната сигурност, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

7.5.2. в случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на два месеца след регистрацията или изтекли три месеца от последното му използване, да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. В този случай, от момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за прекратен.

7.5.3. да поставя на всяка от страниците на LECHEF.BG, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от LE CHEF или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на LE CHEF, като LE CHEF не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на LECHEF.BG. 

7.5.4. да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, както и да информира компетентните държавни органи, в случай, че по преценка на LE CHEF,ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредбите на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до съдържанието, разположено от ПОТРЕБИТЕЛЯ на LECHEF.BG, за което прецени или получи сигнал от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост.

7.5.5. да използва и се разпорежда по всякакъв начин, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до Потребителско съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТИТЕЛЯ под каквато и да е форма, като с разполагането му на LECHEF.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя неизключителното право, без да му се дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения, по начин, от място и по време, по избор на всеки.

7.5.6. на интелектуална собственост върху всички материали, бази данни и други ресурси, разположени на LECHEF.BG, извън Потребителското съдържание, които според Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения са обект на закрила и принадлежат на LE CHEF или на съответния правоносител, отстъпил правото на ползване на LE CHEF и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7.6. LE CHEF не носи отговорност за:

7.6.1. наличността, качеството и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на LECHEF.BG на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. LE CHEF не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 

7.6.2. непредоставяне на услугите по т.1.2 и 1.3. при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на LE CHEF, както и проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на LE CHEF.

7.6.3. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин, посредством предоставяните в LECHEF.BG услуги. 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. LE CHEF има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електронна поща или всяка друга информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ доброволно, от страна на последния при извършване на регистрация или обновяване и попълване на данни.

8.2. „Франчайз Льо Шеф„ ЕООД е вписано в регистъра на администратори на лични данни под номер 432764. LE CHEF полага дължимата грижа за стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни при събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

8.2. LE CHEF полага необходимата грижа за съхранение и защита на информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

8.3. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като възражението следва да се изпрати в писмена форма до посочен страницата на LECHEF.BG адрес или в електронен формат на посочения е-mail за връзка с LE CHEF.

8.4. LE CHEF не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на предоставяни от LE CHEF услуги, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Договорът между страните се прекратява:

9.1.1. в случаите, предвидени в настоящите Общи условия;

9.1.2 при настъпване на някое от следните обстоятелства: 

а/ преустановяване на дейността на LE CHEF или прекратяване на поддържането на LECHEF.BG; 
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

9.2. В случай на прекратяване на договора, LE CHEF има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В този случай, LE CHEF не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание от сървърите на LE CHEF

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в LECHEF.BG и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
10.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, изявлението се счита за получено със самото му изпращането от LE CHEF, дори да не е било получено.

10.3. Страните приемат, че обявяването на клауза или части от настоящите Общи условия за недействителна не води до недействителност на договора. Недействителната клауза ще бъде заместена при възможност от повелителните норми на закона или установената практика. 

10.4. LECHEF.BG се поддържа от LE CHEF посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на LECHEF.BG извън територията на Република България.

10.5. В населените места, в които не се осъществява доставка могат да се използват само услугите по т.1.2. от настоящите Общи условия.

10.6. Всички спорове между страните, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, при невъзможност за постигане на взаимно съгласие, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

 

Настоящите общи условия бяха приети на 15.10.2017г.  и актуализирани на 12.04.2023г. - „Франчайз Льо Шеф„ ЕООД.