0700 900 90
От света на кулинарията

Интересно

Общи правила на промоция Le Chef + Coca Cola

Общи правила на промоция Le Chef + Coca Cola

06.12.2023

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 
Купи Грил-сандвич и Кока-Кола/Кока-Кола без захар 500мл и можеш да спечелиш една от 400 награди или да участваш в томбола с касовата бележка!”

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията Купи Грил-сандвич и Кока-Кола/Кока-Кола без захар 500 мл и можеш да спечелиш една от 400 награди или да участваш в томбола с касовата бележка!“наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Франчайз Льо Шеф ЕООД“, ЕИК 204530521  с адрес:град Варна, улица Преспа 11, наричано по-нататък Организатор.

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.lechef.bg за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта

www.lechef.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се провежда в периода: от 01.12.2023г. до 31.12.2023г. или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

За избягване на всяко съмнение Промоцията  започва на 01.12.2023г  до  31.12.2023г .и ще продължи до 31-ви Декември  (включително) или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в следните обекти:

 • Льо Шеф Севастопол, с адрес град Варна, бул.Княз Борис I №46
 • Льо Шеф Бенковски, с адрес град Варна, улица Георги Бенковски №7
 • Льо Ше Гранд Мол, с адрес град варна, улица Академик Андрей Сахаров №2
 • Льо Шеф Дубровник, с адрес град Варна, улица Дубровник №50
 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на горепосочените обекти. Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 01.12.2023г. и продължава до 31.12.2023г. или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

 1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващите продукти“ са:

-  Храна – Грил-сандвич от заведения Льо Шеф

- Напитка – Кока-Кола и Кока-Кола без захар в опаковка 500мл.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в промоцията и изтриване на печеливша скреч-карта, един участник може да спечели един брой награда – ключодържател Кока-Кола, пъзел Кока-Кола или гривна Кока-Кола.. В участващите обекти ще бъдат раздадени 100 броя ключодържатели, 150 броя пъзели и и 150 броя гривни.

7.2. С участие в томболата за голямата награда участникът може да спечели пуф, кобрандиран Льо Шеф и Кока-кола. Общо за всички обекти ще бъдат изтеглени 4 броя големи награди.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на 2 продукта:

- Голям грил-сандвич и 1брой напитка Кока-Кола или Кока-Кола без захар в опаковка 500мл

  И да присъстват на  касовата  бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка.

8.2. За спечелване на награди, описани в т. 7.1. е необходимо участникът да изтърка предоставена му в обекта скреч-карта, която указва вида на спечелената награда.

8.3. За спечелване на награди, описани в т. 7.2. е необходимо, да бъде попълнен касовият бон с име и телефон на консуматора. Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелената от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – з аповече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. Пускането на касовите бележки в кутията след касова зона дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 7.2

8.3.1. Информацията, която се попълва в касовата бележка е следната

Номер на мобилен телефон (08x 1234567);

Име и фамилия;

С предоставянето на телефонен номер ,участника се съгласява за участие в томболата и правилата на промоцията. Ако участника няма навършени 16г , то тогава следва данните да бъдат на негов родител или настойник, който в последствие ще получи наградата.

8.3.2. Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.

8.3.3 Тегленето на жребиий ще се извърши 03.01.2024г. в присъствието на  служител на обекта и представител на организатора.

8.3.4. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

Наградите по т.7.1. ще бъдат получени в участващите обекти. Наградите по т.7.2. ще бъдат връчени по куриер в рамките на 30 дни след тегленето на жребия по т.8.3.3., като всеки печеливш ще бъде известен по телефона , който фигурира за контакт. Наградите, които не са получени от победителя в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

8.3.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 1. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9.4. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Кампанията продукти.

9.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.6. Организаторът не носи отговорност за предадени касови бележки, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

9.8. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

10.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела и спорове за собственост върху касовите бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, участвал в Кампанията, спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от предаване или получаване на касова бележка след изтичане срока на Кампанията или други подобни поводи.

10.4. Замяната на награди срещу пари е забранена.

 

 1. ОТМЯНА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА.

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства и/или други оективни причини.

11.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има правото да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

11.3. В останалите случаи Промоцията се прекратява при приклучване на промоционалния период.

 1. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 1. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

13.2. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Организаторът определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, организаторът взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от организатора има право на:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

 1. На адреса на Организатора: град Варна, улица Преспа №11, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

Всеки участник предоставя необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на организатора могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) организатора, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на организатора (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на организатора, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организатора има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организатора ще съхранява личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в промоцията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

 

Приложение №1: Промоционални награди